Kalkning och vitalisering av skogsmark i Tyskland och Sverige

Rapporten sammanfattar bakgrund och erfarenheter från behandlingar av skogsmark i södra Tyskland där stora arealer skog har behandlats med kalkningsmedel och fosfor- och kaliumgödsling. Paralleller dras till luftföroreningsutsatta skogsområden i södra Sverige och åtgärdsbehovet diskuteras med utgångspunkt från olika syften med markbehandlingar. - Förhindra ytterligare markförsurning - Restaurera marken med avseende på baskatjoner och andra näringsämnen - Åtgärda existerande eller hotande bristsituationer i skogsbestånd - Kompensera för biomasseuttag

Prenumerera på våra nyhetsbrev