Jonbytesbehandling av fosfateringssköljvatten

I denna rapport beskrivs försök i lab- och pilotskala med jonbytesteknik för recirkulering av fosfateringssköljvatten. Dessutom har jonbytareluaten studerats för att undersöka hurvida dessa skulle kunna åteföras till fosfateringsbadet. Två olika sköjvatten från samma line har studerats. Det ena består av våthållningssköljvatten och innehåller relativt höga koncentrationer av badkemikalier och det andra består av övriga sköljsteg och innehåller låga koncentrationer av badkemikalier. Det senare sköljvattnet är fullt möjligt att recirkulera med hjälp av jonbytestekniken medan det med högre koncentrationer badkemikalier innebär en låg uppkoncentreringsfaktor varför det är tveksamt om det är realistiskt att behandla detta vatten med jonbytesteknik. Det är tveksamt om eluaten från regenereringarna av kat- och anjonbytarna är möjliga att återföra till fosfateringsbadet. Grundproblemet är att de kemikalier som används för regenerering inte får ackumuleras i badet. För att komma runt detta problem har två tekniker prövats. Den ena tekniken går ut på att använda fosforsyra för regenerering av den starkt sura katjonbytaren. Denna syra visade sig dock vara alltför svag för att en effektiv regenerering skulle erhållas. Den andra tekniken innebär att eluatet från anjonbytaren fick passera en katjonbyatare i syraform för att byta ut natrium från regenereringskemikalien som består av natriumhydroxid mot vätejoner. Denna teknik fungerade väl och skulle eventuellt kunna användas på motsvarande sätt för katjonbytareluatet. Ett annat problem vid återföring är den låga koncentrationen av badkemikalier i eluaten. Ett sätt att höja koncentrationen är att endast låta den mest koncentrerade delen återgå till badet. För att ytterligare öka koncentrationerna kan regenereringen utföras i motström mot behandlingsflödet. Om recirkulering av sköljstegen införes, tillföres inte kalcium samt dess motjoner vilket skulle innebära att betydligt större volymer skulle kunna behandlas före regenerering. Detta skulle i sin tur inte enbart minska drifts- och investeringskostnaderna utan även öka koncentrationerna av badkemikalier i eluaten vilket skulle kunna öka möjligheten att återföra dessa till fosfateringsbadet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen