IVL-året 1976. IVL-konferensen 1977.

Sammanlagt 16 föredrag. Anér, K. Elproduktion och miljö - hur stort blir trycket?. Föredrag nr 1; Björgerd, A Synpunkter på framtida energi - och elkraftskostnader'. Föredrag nr 2; Hanson, A Energiaspekter på industrins miljöskyddsåtgärder - Statens naturvårdsverks synpunkter. Föredrag nr 3; Helmersson, B Industrin om Energin och Miljövården. Föredrag nr 4; Norrström, Hans Den miljövänliga och energisnåla sulfatfabriken - finns den? Föredrag nr 5; Nilsson, L Gasrening - en fråga om energi. Föredrag nr 6; Boman, Bengt Gasrening och återanvändning av processvatten inom järn- och stålindustrin. Behandlingsteknik och energibehov. Föredrag nr 7; Hargbäck, Hans; Ruus, Lennart; Ullman, Peter Fysikalisk-kemiska och anaeroba biologiska reningsmetoders energiförbrukning. Föredrag nr 8; Norrman, Jonas Anaerob avfallsbehandling ger optimalt energiutnyttjande. Som ovan. Föredrag nr 9; Lindfors, Lars-Gunnar Avfallsåtervinning - energiåtervinning. Föredrag nr 10. Gerhardsson, G Riskabla ämnen - skaderisker på kortare och längre sikt'. Föredrag nr 11; Lindskog, Anne Mätning av lättflyktiga ämnen i arbetsmiljön. Föredrag nr 13; Lövblad, Roland Åtgärder för begränsning av emissionen av organiska ämnen. Föredrag nr 14; Ahling, Bengt Oljedimma - Ett arbetsmiljöproblem. Föredrag nr 15; Svedung, Inge Kemisk arbetsmiljö i fartyg. Som ovan. Föredrag nr 16

Prenumerera på våra nyhetsbrev