Isocyanater från heta arbeten i bilverkstäder

Förekomst av isocyanater i arbetsmiljön har studerats vid olika arbetsmoment och olika sätt att utföra arbetsmomenten i skadereparationsverkstäder. Ett stort antal mätningar har gjorts vid olika arbetsmoment. Mot bakgrund av erhållna resultat dras följande slutsatser. Speciellt vid svetsning och kapning förekommer exponeringar över gränsvärdet. Även vid andra arbetsmoment förekommer gränsvärdesöverskridande. Den isocyanat som förekommer i högst halter är isocyanatsyra, ICA. ICA har uppmärksammats först under det senaste året och ingår i standardanalysen (Skarping et al) sedan senvåren 2000. Kunskapen om hälsoriskerna med ICA saknas. Arbetarskydsstyrelsen har därför beslutat att tillsvidare använda samma gränsvärde för ICA som för övriga isocyanater. Eftersom ICA utgör merparten av identifierade isocyanater i många av proverna innebär detta att många mätningar som gjorts innan ICA kunde analyseras inte är tillförlitliga. Exponeringen för isocyanater varierar mycket vid ett och samma arbetsmoment, bl a beroende hur mycket reparatören andas in av rökplymen eller slipkvasten (den luftström som skapas av roterande verktyg). I rapporten föreslås åtgärder vid olika arbetsmoment, bl a svetsning och kapning. Ytterligare studier behövs för att kartlägga riskerna vid arbetsmoment där analys på ICA ej gjorts. Dessutom behöver effekten av åtgärdsidéer som presenteras i rapporten studeras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev