Introduktion till Funktionskrav för miljöanpassade byggnader - med utgångspunkt från en hållbar realvision och individens tillgängliga miljöutrymme

Föreliggande rapport utgör ett utredningsresultat från projektet FUNKTIONSKRAV FÖR MILJÖANPASSADE BYGGNADER. Målet för projektet som helhet är att beställaren/byggherren i ett byggprojekt skall kunna ställa krav på byggnadens slutliga prestanda vad det gäller dess miljöpåverkan som ett funktionskrav. Utredningsrapporten beskriver på en övergripande nivå ett praktiskt livscykelbaserat verktyg för att ta fram funktionskrav och erforderliga hjälpmedel för att ställa funktionskrav för hållbara byggnader. För att definiera en hållbar miljöprestanda utgår systemet från en framtidsvision där boendet är baserat på hållbara tekniska lösningar, en så kallad realvision. Denna realvision har som ambition att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen och byggsektorns miljöåtagande som ges i dialogprojektet ByggaBo i miljöhandlingsprogrammet från Byggsektorns Kretsloppsråd. Byggnaden delas in i 6 delsystem där för vart och ett uppföljningsbara funk-tionskrav kan tas fram för olika byggnadstyper. Funktionskraven i sin tur kan ställas som resursbehovskrav, egenskapskrav och påverkanskrav. De olika slags funktionskraven utgör olika systemavgränsningar och ambitionsnivå för att beskriva miljöprestanda och kräver olika slags information. Funktionskraven väljs så att de sammantaget skall omfatta huvuddelen av en byggnads miljöpåverkan under dess livscykel.

Prenumerera på våra nyhetsbrev