Inmatning av sebrafisk, Brachydanio rerio, med halogenerade substanser extraherade från lax och ål. Studier av bioackumulering och reproduktionskapacitet.

Fiskoljor extraherades från ål (Anguilla anguilla) och lax (Salmo salar). Fiskarna var fångade i både förorenade och relativt opåverkade områden. Toxiciteten av oljorna samt en fraktion (triacylglyceroler och fria fettsyror) av oljorna testades med avseende på effekter orsakade av Extraherbar Organiskt bunden Klor (EOCl). Sebrafiskhonor (Brachydanio rerio) utfodrades med frystorkade mygglarver som kontaminerats med de olika fiskoljorna och fraktionerna varefter bioackumulering av EOCl och reproduktionskapacitet (antal lagda ägg och kläckningsprocent) studerades. Den fraktionerade oljan från ål fångad i ett förorenat område var mer toxisk än motsvarande fraktion från ett relativt opåverkat område. Utfodring med de ursprungliga fiskoljorna gav inga skillnader i reproduktionskapacitet trots skillnader i halten EOCl. Analyserad halt EOCl i oljorna visade god korrelation med koncentrationerna i oljorna även om upptagseffektiviteten varierade för de olika oljorna. De funna effekterna kunde inte enbart förklaras av EOCl-intaget men utfodringsförsöket visade ändå att exponering för kontaminerat foder är en relevant metod för att studera biologiska effekter orsakade av lipofila ämnen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev