Inledande jämförelse mellan olika biologiska behandlingsmetoder för ett kemiindustriellt avloppsvatten

Tre olika biologiska system har jämförts för behandling av avloppsvattnet från Astras anläggning vid Snäckviken. Den eventuella fördelen med ett anaerobt steg före den avslutande aktivslambehandlingen diskuteras. Försöket har visat att vattnet är behandlingsbart under anaeroba betingelser och biogas bildas med tillfredsställande utbyte. Något mer organiskt material bryts också ner med kombinationen anaerobi/aerobi. Biogasen och den ökade COD-avskiljningen motiverar dock knappast den ökade behandlingsvolym som troligen skulle krävas. Minskad slamproduktion är en avgjord fördel med anaeroba system. Ett alternativ är dock att röta det aeroba slammet. Det suspenderade materialet i aktivslamstegen var olämpligt att avskilja med sedimentering, andra metoder bör prövas. De aktuella lösningsmedlen bröts inte ner särskilt effektivt under anaeroba betingelser, troligen beroende på fluktuationer i belastningen. De studerade tungmetallerna var i stor utsträckning bundna till suspenderat material i utgående vatten. Med suspavskiljning kan metallutsläppen minskas kraftigt. De anaeroba stegen tycks binda något mer av metallerna, troligen i form av sulfider. Utan tillgång till analyser av specifika, potentiella problemsubstanser finns det inte mycket som talar för ett anaerobt steg. Eventuella fördelar som det skulle ge kan erhållas på andra sätt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev