Icke fotokemiska omvandlingsreaktioner för kväveoxider i atmosfären och i nederbörd.

Föreliggande rapport är en litteratursammanställning över icke fotokemiska omvandlingsreaktioner för kväveoxider av betydelse i atmosfären och i nederbörd. Rapporten redovisar jämvikts- och kinetikdata ur litteraturen för mörkerreaktioner i vilka NO, NO2, NO3, N2O3, N2O4, N2O5, HNO2 samt HNO3 deltar. En bedömning görs av relevansen i dessa data, varefter förslag lämnas till lämpliga värden på jämvikts- och hastighetskonstanter. Vidare görs, utifrån föreslagna värden, en bedömning av reaktionernas betydelse i olika typer av atmosfärssystem. Av teoretiska uppskattningar framgår att ett flertal mörkerreaktioner under vissa förhållanden kan vara av betydelse vid omvandlingen av den primära emittenten NO till NO2 och vidare till sekundära produkter som HNO2 och HNO3.

Prenumerera på våra nyhetsbrev