Hur påverkas arbetsmiljön vid kretsloppsanpassning av produkter? Tre fallstudier

Kretsloppet innefattar kretsloppsanpassning av produkter och processer. Tre fallstudier har genomförts för att undersöka hur arbetsmiljön påverkas av företagens kretsloppsanpassning av produkter, 1) kyl- och frysskåp där bl a köldmedierna har bytts ut 2) basstationer för mobiltelefoni där 2G och 3G jämförts samt 3) husbyggnation, där många miljöfarliga material har fasats ut. De tre fallstudierna visar att det finns gemensamma drag i effekterna av kretsloppsanpassning av produkter.  Utfasning av kemikalier medför att även arbetsmiljön blir bättre även om det undantagsvis kan uppstå nya problem som ökad risk för brand och explosioner med ersättningskemikalierna (kyl- och frysskåp).  Minskat spill är positivt för arbetsmiljön. Omhändertagande av källsorterat avfall och uttjänta produkter kan dock innebära arbetsmiljörisker.  I produktutvecklingen tas sällan hänsyn till arbetsmiljön vid omhändertagande och återvinning av kasserade produkter.  Nya arbetsuppgifter skapas för kretsloppsanpassning av produkterna. Arbetena inom tillverkningsföretagen är betydligt bättre än inom återvinningsföretag. Vid kretsloppsanpassning av produkter är det viktigt att bl a; Planera för att återvinningen av produkterna ska bli så bra som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt. Här finns de största arbetsmiljövinsterna att hämta. I detta ingår att göra produkterna enkelt demonterbara och välja material som inte skapar arbetsmiljöproblem vid demontering. Säkerställa att det finns resurser för att skapa en bra arbetsmiljö också inom återvinningsindustrin.

Prenumerera på våra nyhetsbrev