Hur kan en utsläppskälla bedömas ur miljösynpunkt?

Rapporten behandlar frågor om värdering av miljökonsekvenser vid lokalisering av en hypotetisk energiproduktionsanläggning till olika delar av landet. Utsläppen av svavel- och kväveoxider från en sådan anläggning kan vara betydande i relation till de totala utsläppen i län med små utsläpp, men bidragen till halter och depositioner är i de flesta fall små,

Prenumerera på våra nyhetsbrev