Höghaltsepisoder av kväveoxider i Göteborg 1975-1981.

En studie av datamaterial från en luftföroreningsmätstation i centrala Göteborg har utförts i syfte att bringa klarhet i omfattning av tillfällen med starkt förhöjda kväveoxidhalter och dessa halters ursprung. Studien omfattar tillfällen med NOx-halter över 600 ppb under en femårsperiod 1975-1981. Denna halt har överskridits under 4% av dygnen förlagda huvudsakligen till vinterhalvåret. De meteorologiska förhållandena har en avgörande betydelse och höghaltstillfällena kännetecknas av mycket svaga vindar företrädelsevis från ostliga väderstreck, omlandsbris. En studie av kvoten SO2/NOx visar att den helt dominerande källan till kväveoxiderna är trafiken, och haltvariationerna över dygnet kan förklaras genom en samverkan mellan trafik och ventilationsförhållanden. Förhållandet mellan NO2 och NOx visar att den förstnämnda är huvudsakligen premiäremitterad vid höga halter. En tidstrend mot fallande värden kan urskiljas i kvoten NO2/NOx.

Prenumerera på våra nyhetsbrev