Handel med utsläppsrätter. Hur företagsstrategier påverkas

EU har från och med den första januari 2005 infört ett system för handel med utsläppsrätter av koldioxid. Syftet med studien är att studera hur företag med verksamhet inom Sverige påverkas av införandet av handeln med utsläppsrätter inom EU, dels hur företagen har valt att bemöta utsläppshandelns införande samt hur företagens avsedda strategier har påverkats. Studien baseras på frågeställningar rörande utsläppshandelns inverkan på företagens teknikutveckling, produktutveckling, val av kundbas, miljöstrategier samt företagens attityd gentemot miljöfrågor. Syftet är även att ge en övergripande bild av hur den kostnad som tillkommer för inköp av utsläppsrätter påverkar företagens strategiska val. Resultaten visar att handeln med utsläppsrätter än så länge inte har inneburit någon förändring av företagens strategier. En orsak är att införandeperioden har varit mycket kort och att företagen inte vet hur utsläppshandeln kommer att påverka dem. De tillfrågade vet inte heller hur utsläppshandeln kommer att vara utformad efter den första perioden, 2005-2007, vilket resulterar i en ökad osäkerhet. Företagen väljer därför att avvakta och ser hur utsläppshandeln utvecklas innan de genomför några förändringar. En annan orsak är att företagen redan antagit strategier som resulterar i minskade koldioxidutsläpp. Ytterligare en anledning är att utsläppshandeln i dagsläget inte ger några stora tillkommande kostnader. Företagen anser det således möjligt att avvakta med att förändra verksamheten

Prenumerera på våra nyhetsbrev