Handel med utsläppsrätter för Flygindustrin - Hur kan flygindustrin inkluderas i den europeiska utsläppshandeln?

De europeiska länderna har genom Kyotoprotokollet åtagit sig en åtta-procentig reduktion av koldioxidutsläppen jämfört med 1990 års nivå. För att ge incitament till kostnadseffektiva utsläppsreduceringar infördes i Europa ett handelssystem för utsläppsrätter den 1 januari 2005, EU ETS. Handelssystemet omfattar enbart koldioxid och de 12 000 anläggningar som ingår i handeln står för ca 46% av Europas koldioxidutsläpp. Transportsektorn står för en stor och ökande andel av de koldioxidutsläpp som idag inte omfattas av handeln. Flygindustrin står som en del av transportindustrin utanför det europeiska handelssystemet. Med den expansion som förväntas inom branschen ökar även utsläppen av koldioxid. Ökningen hotar att underminera de ansträngningar för att minska utsläppen som görs inom andra industrier.Det anses därför från EU:s sida angeläget att utreda möjligheterna att inkludera flygbranschen i det europeiska handelssystemet redan under nästa handelsperiod 2008-2012. I uppsatsen redogörs för svårigheterna och konsekvenserna med att inkludera flygbranschen i handelsystemet. Utifrån analysen av dessa presenteras ett förslag på hur en integration av flyget i EU ETS kan se ut. Ett grundproblem som gör det svårt att skapa en långsiktig lösning är att det internationella flygets utsläpp inte omfattas av Kyotoprotokollet. Modellen ses därför som en interimslösning till dess att en mer långsiktig lösning kan skapas. För att exemplifiera effekterna av ett handelssystem för flygbranschen har SAS studerats och jämförts med två andra flygbolag. De ekonomiska konsekvenserna för flygbolagen blir sannolikt inte en stor del av bolagens operativa kostnader. Trots detta kan incitamentet för miljöförbättrande åtgärder öka då eventuella kostnader direkt påverkar företagets marginalkostnad. Beroende på hur handelsmodellen byggs upp påverkas också konkurrensförhållandet mellan olika flygbolag. En stor geografisk täckning minskar konkurrenssnedvridning. Genom en EU-centraliserad tilldelning av utsläppsrätter undviks möjligheterna att olika länders flygbolag ges olika förutsättningar. Olika intressenter inom området: politiker, myndigheter, flygbolagen, luftfartsverken m.fl. är överens om att det är lämpligt att inkludera flyget i EU ETS så snart som möjligt. Före den 30 juni 2006 skall en expertgrupp tillsatt av EU presentera sitt förslag på handelsmodell för flygindustrin

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen