Halter av svaveldioxid, sot och kvävedioxid i svenska tätorter vintern 1992-1993

I rapporten redovisas resultaten från den 7:e mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet, ett samarbetsprojekt mellan svenska kommuner (Miljö- och Hälsoskyddskontoren) och IVL. Årets arbete innefattade också samverkan med Miljöenheten SMHI och Enheten för Miljöstatistik vid SCB. Arbetet med utvärdering, sammanställning och rapportering av projektet har från säsongen 1990/91 erhållit bidrag från Statens Naturvårdsverk (SNV). Under mätsäsongen, oktober 1992-mars 1993, genomfördes mätningar i totalt 40 tätorter. Basen utgörs av mätningar av dygnsmedelvärden av svaveldioxid (SO2), sot och kvävedioxid (NO2) vid en centralt placerad mätpunkt i var och en av tätorterna. Dessutom genomförde 29 av de deltagande kommunerna månadsvisa bestämningar av SO2 och NO2 vid vardera 2 platser på landsbygden i anslutning till respektive tätort. För första gången genomfördes också inom projektet mätningar av flyktiga organiska ämnen (VOC) i 17 av tätorterna. Analysen omfattade bestämning av 8 komponenter, bensen, toluen, m+p-xylen, o-xylen, etylbensen, butylacetat, oktan och nonan. Resultaten har sammanställts med meteorologiska uppgifter och i rapporten redovisas även resultat från mätningar i bakgrundsluft vid de svenska mätpunkterna inom EMEP-nätet. För s k episoder har mätdata även hämtats från EMEP-stationer i Danmark, Finland och Norge. Förutom traditionell redovisning av resultat och jämförelser med riktvärden, så presenteras linjära sambandstester mellan de uppmätta parametrarna, meteorologiska data samt kommundata. Den regionala och storskaliga (långdistanstrasporterade) bakgrundsbelastningens betydelse för luftkvaliteten i tätorter, liksom representativiteten och giltigheten hos bakgrundsresultaten, diskuteras ingående utifrån de resultat som framtagits inom projektet. I rapporten redovisas dessutom resultaten från arbeten med: * Metodutveckling gällande utprovning och test av en volymetrisk filtermetod för bestämning av NO samt en diffusionsprovtagare för bestämning av NOx. * Spridningsberäkningar för fyra av kommunerna. * Trendanalys med hjälp av meteorologiskt index för två av de orter som medverkat under 7 mätsäsonger.

Prenumerera på våra nyhetsbrev