Halter av SO2,sot, NO2 och VOC i utomhusluft i svenska tätorter samt SO2 och NO2 på landsbygd, vintern 1995/1996

I rapporten redovisas dels resultaten från den 10:e mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet och dels resultaten från alla kommuner som någon gång deltagit i projektet. URBAN-projeket är ett samarbetsprojekt mellan svenska kommuner (Miljö- och Hälsoskyddskontoren) och IVL. Arbetet med utvärdering, sammanställning och rapportering av projektet har från säsongen 1990/91 erhållit ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket. Under mätsäsongen, oktober 1995- mars 1996, genomfördes mätningar i totalt 35 tätorter. Mätningarna de två senaste säsongerna avviker något från tidigare år, genom att kommunerna kunde välja att delta med ett alternativt basprogram. Detta har medfört att den dygnsvisa provtagningen av svaveldioxid (SO2) ersätts med månadsvisa, diffusa mätningar av SO2 samt diffusa veckomätningar av VOC i 16 av årets medverkande kommuner. Det totala antalet kommuner som genomförde VOC-mätningar var 28. Analysen omfattade bestämmning av 8 komponenter, bensen, toulen, m+p-xylen, o-xylen, etylbensen, butylacetat, oktan och nonan. I 19 kommuner genomfördes dessutom månadsvisa diffussionsmätningar av SO2 och NO2 vid totalt 38 platser på landsbygden i anslutning till tätorterna. Resultaten har sammanställts med meteorologiska uppgifter och i rapporten redovisas även resultat från mätningar i bakgrundsluft vid de svenska mätpunkterna inom EMEP-nätet. För så kallade episoder har mätdata även hämtats från EMEP-stationer i Danmark, Finland och Norge.

Prenumerera på våra nyhetsbrev