Halter av SO2, sot, NO2, och VOC i utomhusluft i svenska tätorter, samt SO2 och NO2, på landsbygd, vintern 1993-1994

I rapporten redovisas resultaten från den (8:de mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet, ett samarbetsprojekt mellan svenska kommuner (Miljö- och Hälsoskyddskontoren) och IVL. Arbetet med utvärdering, sammanställning och rapportering av projektet har från säsongen 1990/91 erhållit ekonomiskt bidrag från Statens Naturvårdsverk (SNV). Under mätsäsongen, oktober 1993- mars 1994, genomfördes mätningar i totalt 32 tätorter. Basen utgörs av mätningar av dygnsmedelvärden av svaveldioxid (SO2), sot och kvävedioxid (NO2) vid en centralt placerad mätpunkt i var och en av tätorterna. Dessutom genomförde 24 av de deltagande kommunerna månadsvisa bestämningar av S=2 och NO2 vid vardera 2 platser på landsbygden i anslutning till respektive tätort. För andra året genomfördes också projektet mätningar av flyktiga organiska ämnen (VOC) i 22 av tätorterna. Analysen omfattade bestämning av 8 komponenter, bensen, toluen, m+p-xylen, o-xylen, etylbensen, butylacetat, oktan och nonan. Resultaten har sammanställts med meteorologiska uppgifter och i rapporten redovisas även resultat från mätningar i bakgrundsluft vid de svenska mätpunkterna inom EMEP-nätet. För så kallade episoder har mätdata även hämtats från EMEP-stationer i Danmark, Finland och Norge. Förutom traditionell redovisning av resultat och jämförelser med gränsvärden, presenteras linjära sambandstester mellan de uppmätta parametrarna, meteorologiskt data samt kommundata. Den regionala och storskaliga (långdistanstransporterad) bakgrundsbelastningens betydelse för luftkvaliteten i tätorter, liksom haltvariationer inom tätorterna, diskuteras utifrån de resultat som framtagits inom projektet. I årets utvärdering har Naturvårdsverkets beslut om att införa gränsvärden för omgivningsluft beaktats. I rapporten redovisas dessutom resultatet från arbeten med: Metodutveckling gällande utprovning och test av en diffusionsprovtagare för bestämning av 'NOx). Reproducerbarhetstest av diffusionsprovtagare för VOC. Aktiv dygnprovtagning av VOC.

Prenumerera på våra nyhetsbrev