Halter av SO2, NO2, NOx, och VOC i utomhusluft i svenska tätorter, samt SO2 och NO2 på landsbygd, vintern 1994-1995

I rapporten redovisas resultaten från den 9:de mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet, ett samarbetsprojekt mellan svenska kommuner (Miljö- och Hälsoskyddskontoren) och IVL. Arbetet med utvärdering, sammanställning och rapportering av projektet har från säsongen 1990/91 erhållit ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket. Under mätsäsongen, oktober 1994- mars 1995, genomfördes mätningar i totalt 34 tätorter. Årets mätning avviker något från tidigare år, genom att kommunerna kunde välja att delta med ett alternativt basprogram. Detta innebar att den dygnsvisa provtagningen av svaveldioxid (SO2) ersattes med månadsvisa, diffusa mätningar av SO2 samt diffusiva veckomätningar av VOC i 15 av kommunerna. Det totala antalet kommuner som genomförde VOC-mätningar var 30. Analysen omfattade bestämning av 8 komponenter, bensen, toluen, m+p-xylen, oxylen, etylbensen, bytylacetat, oktan och nonan. I 23 kommuner genomfördes dessutom månadsvisa diffusionsmätningar av SO2 och NO2 vid totalt 45 platser på landsbygden i anslutning till tätorterna. Nytt för året var möjligheten att mäta NOx som veckomedelvärde med diffusionsprovtagning i tätorten. 5 kommuner utnyttjade denna möjlighet. Resultaten har sammanställts med meteorologiska uppgifter och i rapporten redovisas även resultat från mätningar i bakgrundsluft vid de svenska mätpunkterna inom EMEP-nätet. För så kallade episoder har mätdata även hämtats från EMEP-stationer i Danmark, Finland och Norge. Förutom traditionell redovisning av resultat och jämförelser med gränsvärden, presenteras linjära sambandstester mellan de uppmätta parametrarna, meterologiskt data samt kommundata.

Prenumerera på våra nyhetsbrev