Hälsoeffekter av emissioner till atmosfären från järn- och stålindustrin. Delrapport 1 : Emissionsdata samt emitterade metallers toxicitet.

Föreliggande rapport ger en sammanställning av aktuell kunskap beträffande järn- och stålindustrins emmisioner, aktuella immisionsmätningar samt de emitterade metallernas toxicitet. Tillgängliga uppgifter om emission är för närvarande mycket begränsade. Tidigare sammanställningar av data visar sig nämligen snabbt bli inaktuell. En jämförelse görs mellan emmisionerna 1977/78 och 1981/1982. För att få en mer detaljerad bild över lokala emmisioner ges en sammanställning över de större punktutsläppen. Vid immisinsmätningarna har förhöjda lufthalter av framför allt Cr, Mn, Fe, Pb, Cd, Ni, As, V, Co, Mo, Cu, och Zn rapporterats. Av icke- metaller har förhöjda halter noterats för SO2, PAH och H2S. För vissa metaller har det, vid denna genomgång av litteraturen, varit möjligt att identifiera kritiska koncentrationer (i luft, blod och/eller urin) över vilka toxiska effekter iakttagits. Emellertid krävs dock för många mindre väl studerade metaller bättre underlag för dos-effekt-samband samt för diskreta effekter och för långtidsverkningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev