Hållbart arbetsliv för äldre - Slutrapport, del 1. Vilka insatser på arbetsplatsen ger effekt, för vem och under vilka förhållanden?

Att arbetslivet fungerar bra även för äldre är en viktig del av det hållbara arbetslivet. Pensions-utredningen pekar på vikten av att äldre anställda vill fortsätta arbeta (2013:25 SOU). Därför behöver arbetet vara sådant att anställda vill fortsätta arbeta högt upp i åldrarna och möjliggöra att de kan arbeta fram till och efter 65. För detta behövs insatser både på arbetsplatsnivå och samhällsnivå. Denna rapport handlar om arbetsplatsernas arbete för det hållbara arbetslivet.

Sammanfattning

Rapporten beskriver strategier och metoder som sex arbetsplatser använt i sitt arbete med att skapa ett hållbart arbetsliv. De konkreta insatser som gjorts, handlar om att göra arbetet attraktivt så att äldre vill fortsätta arbeta, men också om att utforma arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som gör att äldre kan fortsätta arbeta, t.ex. att arbetsmiljöerna är så bra (fysiskt, socialt och mentalt) att äldre orkar fortsätta arbeta och klarar arbetsuppgifterna.

Sex arbetsplatser som arbetat för att skapa hållbara arbetsplatser och/eller som har många äldre anställda har besökts och chefer i olika funktion, skyddsombud, HR-personal och äldre och yngre medarbetare har intervjuats. Intervjuerna har sammanställts för varje arbetsplats (kommun, kommunal förskola, Kommunal skola F-5, demensboende, telefonrådgivning och tillverkningsföretag) i en separat delrapport, (IVL rapport Nr B 2381). Intervjuerna har analyserats enligt en metodik för realistisk utvärdering. Denna metodik syftar till att identifiera mekanismer och förstå vilken betydelse kontexten haft. I detta fall är kontexten de förutsättningar och arbetsförhållanden som gäller för respektive arbetsplats.

I rapporten diskuteras mekanismer och kontext och dessutom ges många konkreta exempel på vad de olika mekanismerna innebär i praktiken och vad de olika arbetsplatserna gjort.

Prenumerera på våra nyhetsbrev