Hållbarhetsperspektiv vid försörjningskedjor inom näringslivet. Resultat av ett 7%-projekt

Inom transportbranschen pratar man i miljösammanhang om klimat-neutralitet eller hållbara transporter och hållbar logistik. Det är dock tvivelaktigt om det är möjligt att realisera hållbara transporter och hållbar logistik inom ett annars icke hållbart system, till exempel inom en icke hållbar försörjningskedja. Om man nu pratar om hållbara system i sammanhanget av en försörjningskedja, så ska en optimering av hela försörjningskedjan ske istället för av de olika ingående delarna. Idealt skall hela kedjan och inte individuella företag optimeras. Detta kräver kunskap inte bara om miljöanpassade transporter och logistik, utan också om hållbar produktion, produkters resurseffektivitet, uppkommet avfall, organisationsmanagement med mera. Därför behövs det verktyg som hjälper oss att hantera komplexa beroendesamband och interrelationer. Inom projektet analyserades möjligheten att undersöka komplexa system där transporter och logistik är viktiga delar med hjälp av Sensitivitetsmodellen Prof. Vester

Prenumerera på våra nyhetsbrev