Gasrening med regenererande aktiv-kol-system adsorptions- och desorptionsstudier i laboratorieskala

Adsorption av organiska föroreningar i luft till aktiverat kol med efterföljande desorption och återvinning av adsorbatet, är i många fall en tekniskt/ekonomiskt intressant reningsmetod. Tekniken används idag konventionellt i samband med återvinning av bl a tri-och perkloretylen och toluen. Möjligheterna att använda samma förfarande för att behandla processgasströmmar som innehåller mer högkokande ämnen har tidigare studerats genom fältförsök i pilotskala (IVL-rapport A737). Denna rapport redogör för de fortsatta försök av aktiv-kol teknikens möjligheter som genomförts i laboratorieskala. Resultaten visar att studium av adsorption- och desorptionsförloppen med genomströmningsreaktor i laboratorieskala kan ge värdefull information som kan ligga till grund för dimensionering av en fullskaleanläggning. Enbart adsorptionsisotermer utgör däremot inte ett användbart underlag. Möjligheterna att effektivisera desorptionen med hetgas vid olika absoluttryck eller genom mikrovågsvärmning har också studerats. Någon teknisk/ekonomisk bedömning av metoderna går dock inte att göra med erhållna resultat.

Prenumerera på våra nyhetsbrev