Gaskromatografisk metod för bestämning av xantater och xantatderivat.

De samlarreagenser som används mest idag vid flotation av sulfidmalmer är xantater. Dagens kunskaper vad gäller deras omsättning i miljö är inte omfattande, beroende i stor utsträckning på att det har saknats analysmetoder för bestämning av låga xantathalter. Den nya metoden bygger på indirekt bestämning av xantater via xantatsönderfall koldisulfid och alkohol vid tillräckligt lågt pH. Koldisulfidhalten (CS2) bestäms på gaskromatograf med svavelspecifik flamfotometrisk detektor (FPD). Metoden baseras på analys i gasfas. Vid vidare utveckling av metoden har konstaterats att man genom hydrolys får, vid sidan av CS2, även i vissa fall helt dominerande halter av korbonylsulfid (COS) i avloppsvatten. Metodens detektionsgräns är för CS2 ca 25 nmol/l och för COS ca 11 nmol/l. Noggrannheten för hela analysförfarandet uppskattas till +/- 10 % av analyserat värde.

Prenumerera på våra nyhetsbrev