Försurning och övergödning i Västra Götalands län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till Västra Götalands skogar för det hydrologiska året 2018/19 var mellan 6 kg per hektar i nordost till 12 kg per hektar i sydväst, vilket är klart över den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Mycket kväve i markerna orsakar höga nitrathalter i markvattnet i vid störningar. Dock var nitrathalterna i markvattnet under året låga vid flertalet mätplatser. Svavelnedfallet till skogarna i Västra Götalands län har minskat kraftigt och var lågt även under 2018/19, under 2 kg per hektar, visar länets mätningar inom Krondroppsnätet. Ett omfattande, historiskt försurande nedfall under många år medför dock att vattnet i marken under rotzonen fortfarande är surt och utan eller mycket liten buffringskapacitet. Återhämtningen från försurningen i länet går mycket långsamt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev