Försurning och övergödning i Västmanlands län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till Västmanlands skogar för det hydrologiska året 2018/19 var mellan 4 och 5 kg per hektar, vilket är strax under den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Mycket kväve i markerna orsakar höga nitrathalter i markvattnet i vid störningar. Dock var nitrathalterna i markvattnet under året låga. Svavelnedfallet till skogarna i Västmanland har minskat kraftigt och var mycket lågt under det hydrologiska året 2018/19, cirka 0,5 kg per hektar, visar mätningarna i länet inom Krondroppsnätet. Ett omfattande, historiskt försurande nedfall under många år medför dock att vattnet i marken under rotzonen fortfarande är surt och utan buffringskapacitet. Återhämtningen från försurningen i länet går mycket långsamt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev