Försurning och övergödning i Värmlands län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till barrskog i Värmland varierade under det hydrologiska året 2018/19 mellan 5 kg och 8 kg per hektar, vilket är över den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Kväve i markerna orsakar höga nitrathalter i markvattnet i vid störningar, till exempel stormskador men generellt r nitrathalterna i markvattnet låga i Värmlands skogar. Svavelnedfallet till skogarna i Värmland har minskat kraftigt och var lågt även under 2018/19, cirka 1 kg per hektar, visar länets mätningar inom Krondroppsnätet. Ett historiskt försurande nedfall under många år medför dock att vattnet i marken under rotzonen i länets södra delar fortfarande är surt och utan buffringskapacitet. Återhämtningen från försurningen i länet går mycket långsamt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev