Försurning och övergödning i Södermanlands län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Under det hydrologiska året 2018/19 beräknades det totala nedfallet av oorganiskt kväve till skog i Södermanlands län till mellan 4 och 6 kg per hektar, vilket kan jämföras med den kritiska belastningsgränsen på 5 kg/ha. Nitrat förekommer sällan i markvattnet i länets växande skog. Länets mätningar inom Krondroppsnätet visade att svavelnedfallet till skogarna i Södermanlands län har minskat kraftigt och var lågt även under 2018/19, cirka 1 kg per hektar. Som ett resultat av det minskande svavelnedfallet har försurningstillståndet i skogsmarken vid Edeby i Södermanlands län förbättrats något. Svavelhalten i markvattnet har minskat signifikant, och den syraneutraliserande förmågan (ANC) är oftast positiv. Men vare sig pH eller ANC i markvattnet visar någon på någon förbättring, vilket gör att återhämtningen från försurningen i länet går långsamt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev