Försurning och övergödning i Skåne län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till barrskog i Skåne varierade under det hydrologiska året 2018/19 mellan 10 och 21 kg per hektar, vilket är klart över den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Mycket kväve i markerna orsakar regelbundet höga nitrathalter i markvattnet även i ostörd skog. Svavelnedfallet till skogarna i Skåne har minskat kraftigt och var lågt under 2018/19, mellan 1 - 3,5 kg per hektar, visar mätningarna inom Krondroppsnätet. Ett omfattande, historiskt försurande nedfall under många år medför dock att vattnet i marken under rotzonen fortfarande är surt och utan buffringskapacitet. Återhämtningen från försurningen i länet går mycket långsamt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev