Försurning och övergödning i Östergötlands län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till Östergötlands skogar för det hydrologiska året 2018/19 var mellan 5 och 8 kg per hektar, vilket är över den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Mycket kväve i markerna orsakar höga nitrathalter i markvattnet i vid störningar. Dock var nitrathalterna i markvattnet under året låga. Svavelnedfallet till skogarna i Östergötland har minskat relativt kraftigt och var mycket lågt under det hydrologiska året 2018/19, cirka 0,5 – 1 kg per hektar, visar mätningarna i länet inom Krondroppsnätet. Försurningstillståndet i skogsmarken i länets södra delar har förbättrats, och markvattnet visar tecken på återhämtning från försurning. Ytterligare återhämtning krävs, främst vid Höka, för att avrinnande vatten ska kunna förse ytvattnet med buffringskapacitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev