Försurning och övergödning i norra Sverige Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till barrskog i norra Sverige varierade under det hydrologiska året 2018/19 mellan 1,5 kg och 6 kg per hektar, vilket, undantaget de sydvästra delarna i Dalarna, var lägre än den kritiska belastningsgränsen för kväve på 5 kg per hektar. Nitrat förekommer sällan i markvattnet i ostörda skogsekosystem i norra Sverige. Svavelnedfallet till skogarna i norra Sverige har minskat kraftigt visar mätningarna vid de femton mätplatserna inom Krondroppsnätet. Under 2018/19 var svavelnedfallet mycket lågt, mellan 0,2 och 1,3 kg per hektar. pH i markvattnet är fortfarande relativt högt men på ett antal mätplatser är det surt och återhämtningen går långsamt. Men ANC (den syraneutraliserande förmågan) var svagt positiv vid samtliga mättillfällen under 2019 vid mätplatserna i norra Sverige.

Prenumerera på våra nyhetsbrev