Försurning och övergödning i norra Sverige - Resultat från Krondroppsnätet till och med 2017/18

I norra Sverige har de ordinarie mätningarna inom Krondroppsnätet pågått under 29 år. I Jämtlands län startade mätningarna 1990, i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 1991 och i Dalarna 1994. Mätningarna på hög höjd i Jämtland startade 1994 och i Dalarna 1997. För Holmsvattnet i Västerbottens län, där mätningarna startade 1986, som en uppföljning av Rönnskärsverkens påverkan, visas endast mätningar från och med det hydrologiska året 1991/92. I denna rapport redovisas framförallt resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2017/18.

Mätningarna från 2017/18 ger tillsammans med tidigare års mätningar en bra bild över försurningsläget och kvävesituationen i norra Sverige. Vidare redovisas resultaten i förhållande till övriga mätningar inom Krondroppsnätet. I rapporten redovisas även andra relaterade projekt samt aktuella händelser från 2018, som är relevanta ur Krondroppsnätets synvinkel.

Prenumerera på våra nyhetsbrev