Försurning och övergödning i Kalmar län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till Kalmar läns skogar för det hydrologiska året 2018/19 var mellan 5 kg per hektar i nordost till 10 kg per hektar i sydväst, vilket är över den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Mycket kväve i markerna orsakar höga nitrathalter i markvattnet i vid störningar. Dock var nitrathalterna i markvattnet under året låga. Svavelnedfallet till skogarna i Kalmar län har minskat kraftigt och var lågt även under det hydrologiska året 2018/19, cirka 1 kg per hektar, visar mätningarna i länet inom Krondroppsnätet. Ett omfattande, historiskt försurande nedfall under många år medför att markvattenkemin i länet visar på bestående försurningsproblem i länets mellersta och södra delar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev