Försurning och övergödning i Hallands län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till barrskog i Halland varierade under det hydrologiska året 2018/19 mellan 10 kg per hektar i norra och 16 kg per hektar i de södra delarna av länet, vilket är klart över den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Mycket kväve i markerna orsakar höga nitrathalter i markvattnet i vid störningar, till exempel stormskador. Svavelnedfallet till skogarna i Hallands län har minskat kraftigt och var lågt även under 2018/19, mellan 1-2 kg per hektar, visar mätningarna inom Krondroppsnätet vid länets sex mätplatser. Ett omfattande, historiskt försurande nedfall under många år medför dock att vattnet i marken under rotzonen fortfarande är surt och utan buffringskapacitet. Återhämtningen från försurningen i länet går mycket långsamt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev