Försurning, metaller och humus i Lagans källsjöar.

Projektet omfattade vattenundersökningar i 43 källsjöar i Lagans vattensystem, hösten 1978. Syftet var att studera eventuella samband mellan metaller i vatten och sjöarnas surhetsgrad, humushalt, avrinningstal, omsättningstid, volym och omgivande berggrund. Analyserade metaller i vatten var järn, mangan och aluminium. Starka samband påvisades mellan höga aluminiumhalter och hög humushalt, mellan höga manganhalter och omgivande berggrund bestående av röd gnejs samt mellan järnhalt och humushalt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev