Förstudie. Minskning av kväveoxidutsläpp från massa- och pappersindustrin.

Kväveoxidutsläppen har på senare år uppmärksammats som ett allvarligt luftvårdsproblem. NOx-emissionerna från massa- och pappersindustrin utgör ca 5% av den totala NOx-emissionen i Sverige. I föreliggande rapport redovisas tekniker för att minska NOx-utsläppen samt diskutera vilka möjligheter det finns att utnyttja dessa inom massaindustrin. Övergången från olja till internt genererade bränslen medför att den källa som har den största potentialen för NOx-reduktion har minskat. Sodapannorna har redan så låg specifik emission att åtgärder för att minska NOx-utsläppen från dessa sannolikt blir mycket kostsamma och ger liten total effekt. Frågan om införande av NOx-begränsande åtgärder på massaindustrins förbränningsanläggningar bör dock utredas ytterligare.

Prenumerera på våra nyhetsbrev