Förstudie. Finansiering och strukturuppbyggnad för demonstrationsverksamhet småskaliga stråbränslesystem

Jordbruksverket och Energimyndigheten har sedan 2007 arbetat med att utveckla ett nationellt nätverk och samarbete kring småskalig biobränsleproduktion från åkern. Ett utvecklingsprogram innehållande moment som praktisk demonstration av ny verksamhet samt tillämpbar forskning är under planering. Programmet, som ska löpa under sex år med start 2010, är inriktat mot initiering, genomförande och uppföljning av ett antal experimentella utvecklingsprojekt, där huvudsakligen åkerproducerat bränsle tillvaratas och förädlas till energibärare som levereras på kommersiella villkor för slutanvändning, till energiföretag för ytterligare förädling eller leverans till slutanvändare. Investeringar och kostnader i projekten avses kunna täckas till vissa delar med offentliga medel genom samverkan mellan Energimyndigheten, Länsstyrelser och Jordbruksverket enligt de regler som gäller för statligt stöd till forskning och utveckling inom energiområdet och de regler som gäller för Landsbygdsprogrammet. Förberedelser för programmet inleddes under 2009 med bl.a. en inbjudan till företagare att komma in med projektskisser till s.k. 'experimentella utvecklingsprojekt'. Detta resulterade i 24 skisser, och under 2009 har dialog påbörjats med några utvalda projektägare. Syftet med den här förstudien var att organisera finansiering av och struktur för utvalda demonstrationsprojekt inom Energimyndighetens planerade program 'Förädling av energigrödor'. I arbetet ingick att undersöka hur medel från Landsbygdsprogrammet både nationellt och regionalt kan samordnas med Energimyndighetens resurser, samt förtydligande av vilka roller Jordbruksverket, Länsstyrelser och Energimyndigheten har i processen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev