Försökskalkningar vid Storån inom Bolmens tillrinningsområde. Bedömning av effekterna av en storskalig kalkningsinsats på åkermark och dess kalkbidrag till vattendrag som rinner till sjön Bolmen.

Försurningen av mark, grundvatten och ytvatten är idag mycket omfattande. Av Sveriges ca 85 000 sjöar har ca 35 000 ett pH under 6 vintertid och biologiska skador kan därmed befaras. För att lindra försurningens verkningar pågår en omfattande kalkningsverksamhet och hittills har ca 4000 sjöar kalkats. IVL har i ett flertal forskningsprojekt utvärderat olika kalkningsmetoder. I denna rapport beskrivs försök med markkalkning. I försökskalkningar vid Storån har syftet varit att utreda effekterna av en storskalig kalkinsats på åkermark. Vid åkermarkskalkningarna i Storån, som ligger i Bolmens tillrinningsområde, spreds 3-6 ton finmalen CaCO3 per hektar på åkermark bestående av huvudsakligen sandjord. På kort sikt (1-2 år) hade denna kalkgiva inte någon större effekt i det avrinnande vattnet vare sig på pH eller buffringsförmåga. Kalken som tillfördes marken vandrade långsamt ner till de djupare markskikten och kommer först på längre sikt att påverka vattenkvaliteten. Detta talar för att den utförda kalkningen kommer att ha en begränsad men långvarig effekt på ytvattenkemin.

Prenumerera på våra nyhetsbrev