Föroreningshalter i fisk och signalkräfta från nordöstra Mälaren, Järfälla kommun

Uppmärksamheten kring förekomst av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i miljön har ökat under senare år, och under 2020 genomdrevs en sänkning av det hälsobaserade riktvärdet (tolerabelt intag) för denna ämnesgrupp inom EU.

I denna rapport redovisas mätningar av PFAS, men också kvicksilver, PCB, ftalater och organofosfater i abborre, gös och signalkräfta från den del av Mälaren som tillhör Järfälla kommun.

Halterna underskred gränsvärdena för saluföring, men det rekommenderas att abborre och gös konsumeras högst en gång i månaden och signalkräfta högst en gång i veckan, eftersom det hälsobaserade riktvärdet för PFAS annars riskerar överskridas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev