Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan.

Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg förebygger 360 ton avfall om året genom att produkter kan återanvänds istället för att slängas — en minskning i miljöpåverkan som motsvarar utsläpp av växthusgaser från 430 bilar som kör 1 500 mil vardera. Användningen av primärenergi och bidraget till försurning och övergödning minskar också. Jämfört med konventionella återvinningscentraler (ÅVC) gör Alelyckan det möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin, eftersom både förbränning och återvinning minskar till fördel för återanvändning. Resultaten visar en tydlig miljönytta med att förebygga avfall. Fler återvinningscentraler skulle kunna byggas om till kretsloppsparker eller liknande verksamheter både i Göteborg och i övriga Sverige och bidra till att förebygga avfall och minska miljöpåverkan. Om alla fem ÅVC:er i Göteborg gjordes om till Kretsloppsparker och lika mycket avfall förebyggs som på Alelyckan, skulle omkring 2 200 ton avfall kunna förebyggas varje år. Om Sveriges drygt 600 ÅVC:er gjordes om till kretsloppsparker, skulle omkring 80 000 ton avfall kunna förebyggas. Det motsvarar drygt 5 % av allt avfall som lämnas på ÅVC:er. Att bygga om alla ÅVC:er är naturligtvis hypotetiskt, men visar ändå att det bör finnas stora mängder produkter som skulle kunna återanvändas istället för att, som idag, kasseras som avfall på ÅVC:erna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev