Förbättras miljöprestandan genom miljöledningssystem?

Syftet har varit att tillhandahålla ökad kunskap om förhållandet mellan miljöledningssystem och ständig förbättring av den totala miljöprestandan. Studien utgörs av två ben, en undersökning av 31 företag från olika branscher i Sverige som har djupintervjuats, och en på åtta energiföretag i form av intervjuer kombinerat med uppgifter på miljöräkenskaper. Resultatet visar att miljöprestandan påverkas i positiv riktning genom miljöledningssystem. 58 procent av företagen i urvalet miljöcertifierade företag förbättrar vidare sin totala miljöprestanda över tiden. För företagen verksamma inom energisektorn är det svårare att avgöra huruvida arbetet med ständig förbättring dels eftersom branschen karaktäriseras av mycket långsiktiga investeringar, och dels då miljöpåverkan till stor del är avhängigt yttre påverkansfaktorer såsom klimatet. Framgångsfaktorer för ett effektivt miljöledningsarbete utgörs av: ett flertal samverkande drivkrafter till införandet av miljöledningssystemet, företagsinterna miljöambitioner, över 100 anställda, direkta miljöaspekter som uppstår inom anläggningen, systematiserad uppföljning och frekventa internrevisioner samt externa revisorer som fokuserar på prestanda snarare än systemet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev