För Östergötlands Luftvårdsförbund och Skogsstyrelsen, Region Öst. Övervakning av luftföroreningar i Östergötlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007

På uppdrag av Östergötlands läns Luftvårdsförbund och Skogsstyrelsen Region Öst mäter IVL nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet på två platser i länet. Krondroppsnätet har sedan starten 1985 löpt i perioder och 2007 initierades ett nytt fyraårigt samarbetsprojekt. Grundtanken med Program 2007 är att utifrån depositions-, markvatten- samt lufthaltsmätningar ge kunskap om belastningen av luftföroreningar och dess effekter på vegetation, mark och vatten. Mätningarna kompletteras med fördjupade modellberäkningar på regional nivå som baseras på modellberäkningar på nationell nivå med hög geografisk upplösning. Denna rapport fokuserar på redovisning av mätresultat. Den modellansats som ingår rör kommunvis deposition. De lufthalter som uppmätts i länet var relativt låga under mätperioden, liksom i övriga mellersta Sverige. Mätningarna visar dock att regeringens långsiktiga mål för marknära ozon överskreds vid Höka under året. Sedan mätningarna i länet startade har svaveldepositionen minskat kraftigt, något som är tydligt i hela Sverige. Det hydrologiska året 2007/08 kännetecknades av låga svavelhalter i nederbörden och låg svaveldeposition i hela Sverige. Under 2007/08 uppmättes mätseriernas lägsta svaveldeposition till de båda skogsytorna i länet, 1,3-1,4 kg/ha. När det gäller nedfallet av kväve via krondroppet syns inga tydliga trender vare sig i Östergötlands län eller i övriga Sverige. Årets kvävedeposition via krondroppet vid de båda lokalerna var mycket låga, 1,1-2,1 kg/ha. Markvattnet både i Solltorp och Höka har ett pH runt 5,0, det vill säga relativt surt markvatten. Markvattnet i skogsytorna i Östergötland visar olika tecken på återhämtning från försurning. I Solltorp finns tecken på återhämtning, med en signifikant ökning av ANC (syraneutraliserande förmåga) och en signifikant minskning av oorganiskt aluminium. I Höka däremot har ingen signifikant förändring skett varken av ANC eller oorganiskt aluminium.

Prenumerera på våra nyhetsbrev