För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun. Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun mäter IVL nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet på sex platser i länet. Krondroppsnätet har sedan starten 1985 löpt i perioder och 2007 initierades ett nytt fyraårigt samarbetsprojekt. Grundtanken med Program 2007 är att utifrån depositions-, markvatten- samt lufthaltsmätningar ge kunskap om belastningen av luftföroreningar och dess effekter på vegetation, mark och vatten. Mätningarna kompletteras med fördjupade modellberäkningar på regional nivå som baseras på modellberäkningar på nationell nivå med hög geografisk upplösning. Denna rapport fokuserar på redovisning av mätresultat. Den modellansats som ingår rör kommunvis deposition. De lufthalter som uppmätts i länet var, liksom i övriga södra Sverige under mätperioden låga. Under mätperioden 2007/08 var årsmedelhalten av SO2 den hittills lägsta som uppmätts och NO2-medelvärdet var det näst lägsta i mätserien i Hensbacka. Sommarhalvårsmedelhalten för ozon var på en för lokalen normal nivå och mätningarna visar att regeringens långsiktiga mål för marknära ozon överskrids 2008 vid Hensbacka. Nederbörden var under det hydrologiska året 2007/08 hög, ca 1200 mm, vid länets två stationer på öppet fält. Trots detta var nedfallet av svavel generellt mycket lågt, 1-3,5 kg svavel deponerades till de fem krondroppsytorna i länet och på tre av dessa ytor uppmättes det lägsta nedfallet under hela mätperioden. Både i krondroppsytorna och i de två mätstationerna på öppet fält har svaveldepositionen minskat signifikant. Kvävenedfallet till öppet fält var högre än genomsnittet för mätperioden under det hydrologiska året 2007/08. Framförallt nedfallet av ammoniumkväve har varit förhöjt under senare år, ett mönster som syns även på ytor i angränsande län. Orsaken till det ökade nedfallet är oklar och kommer att utredas. Markvattnet i länet uppvisar varierande surhetsgrad, med surast markvatten i den gamla granskogen i Klippan (pH mellan 4,4 och 4,5 under 2007/08) och minst surt markvatten i de två ytorna Åboland och Humlered med 60-årig tallskog (pH runt 5,0). Halten sulfatsvavel har minskat signifikant vid alla lokaler, förutom i Stora Ek, i takt med det minskade svavelnedfallet. Klippan, den mest försurningspåverkade lokalen i länet, visar tecken på återhämtning med en signifikant ökning av ANC och minskning av halten oorganiskt aluminium. Halten av oorganiskt kväve i markvattnet i de fem skogliga lokalerna har generellt varit låg, vilket tyder på att skogen tar upp merparten av tillgängligt kväve. I Klippan och Stora Ek har dock kvävehalten, framför allt ammoniumkväve, varit förhöjd vid ett flertal mätningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev