För Kronobergs läns luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007

På uppdrag av Kronobergs läns Luftvårdsförbund mäter IVL nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet på fyra platser i länet . Krondroppsnätet har sedan starten 1985 löpt i perioder och 2007 initierades ett nytt fyraårigt samarbetsprojekt. Grundtanken med Program 2007 är att utifrån depositions-, markvatten- samt lufthaltsmätningar ge kunskap om belastningen av luftföroreningar och dess effekter på växtlighet, mark och vatten. Mätningarna kompletteras med fördjupade modellberäkningar på regional nivå i sin tur baserat på modellberäkningar på nationell nivå med hög geografisk upplösning. Denna rapport fokuserar på redovisning av mätresultat. Den modellansats som ingår rör kommunvis deposition. Svavelnedfallet (exklusive havssaltsbidrag) till skogsytorna i Kronobergs län uppgick till mellan 1,9 och 2,4 kg per hektar och år, vilket är lägre än tidigare år. Detta stämmer överens med den generella bilden i Sverige, med låga svavelhalter i nederbörden och låg svaveldeposition under 2007/08. Kvävenedfallet, som är mest korrekt att uppskatta från mätningarna på öppet fält eftersom kväve interncirkulerar i trädkronorna i skogsytorna, uppgick till 13,6 kg per hektar på öppet fält-ytan i Tagel. Detta är det högsta kvävenedfallet som noterats i Tagel under de 9 år som mätningarna pågått. Nederbörden på öppet fält-ytan under 2007/08, 1142 mm, var i nivå med närmast föregående år, men högre än genomsnittet under de 9 år som mätningar utförts. Markvattnet i skogsytorna i Kronobergs län är generellt surt, med låga pH, negativ ANC (syraneutraliserande förmåga) och ofta höga halter oorganiskt aluminium. Angelstad är den mest försurningspåverkade ytan i länet, men ökade pH-värden och minskad halt oorganiskt aluminium i markvattnet visar på tendenser till återhämtning. Två av de fyra ytorna i Kronobergs län uppvisar förhöjda nitratkvävehalter, vilket kan kopplas till effekter av stormen Gudrun.

Prenumerera på våra nyhetsbrev