För Blekinge Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Blekinge län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007

På uppdrag av Blekinge Luftvårdsförbund mäter IVL nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet på fem platser i länet. Krondroppsnätet har sedan starten 1985 löpt i perioder och 2007 initierades ett nytt fyraårigt samarbetsprojekt. Grundtanken med Program 2007 är att utifrån depositions-, markvattens- samt lufthaltsmätningar ge kunskap om belastningen av luftföroreningar och deras effekter på vegetation, mark och vatten. Mätningarna kompletteras med fördjupade modellberäkningar som ursprungligen utvecklats på en nationell nivå men som skalas upp till regionala nivåer. Den regionala fördjupningen inom Program 2007 omfattar miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft. Årets rapport är en utpräglad resultatredovisning. Den modellansats som ingår rör endast kommunvis deposition. Det har skett en kraftig minskning av nedfallet av försurande ämnen till skogsekosystemen i Blekinge län under de senaste 20 åren, från en ursprungligen mycket hög belastning. Det har även skett en nedgång av kvävenedfallet, men i mindre omfattning och det återstår sannolikt ett årligt kvävenedfall till skogen som ligger över 10 kg kväve per hektar. Det minskande sura nedfallet har medfört en avsevärd förbättring av markvattnets kvalitet i växande skog. Nedfallet av framför allt kväve har emellertid lagrats upp i skogsmarken under årens lopp och vid störningar, såsom avverkning eller stormfällen, kan det uppstå en avsevärd försämring av markvattenkvaliteten vad gäller kvävehalter under en övergångsperiod.

Prenumerera på våra nyhetsbrev