Flygburna bildspektrometrar för bedömning av kronutglesning och andra skogliga beståndsvariabler

Ett starkt ökande intresse för att integrera variabler som beskriver skogshälsa och skyddsvärde har under senare år tagit form inom skogsbruket. Föreliggande projekt syftade till att undersöka om flygburna bildspektrometrar ger möjlighet att på automatiserad väg bestämma kronutglesning och trädslagsfördelning samt beståndsvariabler som virkesvolym, tillväxt och åtgärdsangelägenhet. Samtliga dessa variabler ger upplysningar om skogens karaktär vilka också är av intresse vid bedömning av hälsostatus och förändringar. Därmed sammanfaller miljöintresset med skogsbolagens ekonomiska intresse av att effektivt kunna uppskatta virkesvolym, tillväxt och åtgärdsangelägenhet. Målsättningen för projektet var att klarlägga om bildspektrometrar ger en noggrannhet som är jämförbar med gängse metoder baserade på konventionell flygbildstolkning och fältinventering. För detta ändamål avsågs att använda multivariata statistiska metoder vilka stärker möjligheten att analysera det stora antal spektralband som erhålls med bildspektrometrar. Flygningar över tre skogsområden utfördes i Lantmäteriverkets regi i september 1994. Dessa var STORA Skogs modellområde för ekologisk landskapsplanering - Grangärde, beläget i södra Dalarna, MoDos försöksområde vid Vindeln, samt IVLs studieområde för skogsskador i mellersta Bohuslän. Sammanfattningsvis ger AISA trots problem med geometri och ljusnivåer kvalitativt intressant information för flera beståndsvariabler, främst trädslagsfördelning, tillväxt och inoptimalförlust. För kronutglesningsbedömning på enskilda träd är resultatet inte jämförbart med till exempel manuell flygbildstolkning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev