Exponering för kemikalier och mikroorganismer vid pappersbruk

Mätningar angående förekomst och spridning av kemikalier och mikroorganismer har utförts vid pappersbruk inom fyra tillverkningsgrenar. De olika tillverkningstyperna har varit mjuk-, tidnings-, säckpapper och kartong. Resultaten visar att vid mjukpapperstillverkningen kan damm vara ett problem i synnerhet vid av- och omrullningen. Vid de övriga tillverkningarna var dammhalten låg med undantag av arbete med rengöring av maskinen då mycket höga dammhalter uppmättes. Därför bör rengöringsrutinerna ses över. Antalet luftburna mikroorganismer varierade kraftigt beroende på bl.a aerosolmängden vid våtpartiet. Vid tillverkningen av våtstarkt papper var halten formaldehyd i luften låg i maskinhallen. Däremot finns det risk att gränsvärdet överskrids vid beredningen av våtstyreharts om inte förvaringen sker i slutet kärl. Vidare diskuteras några förslag till åtgärder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev