Exponering för dieselavgaser i arbetsmiljön i svenska hamnar och åtgärder som kan minska exponeringen - Förslag på god praxis

Detta projekt har initierats och finansierats av Transportfackets Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och IVL Svenska Miljöinstitutet, i samråd med fackförbundet Svenska Transportarbetareförbundet och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen. Syftet med projektet är att bidra till en god och säker arbetsmiljö i hamnar när det gäller exponering för dieselavgaser. Målet med projektet var att ta fram förslag på god praxis som kan minska hamnarbetarnas exponering för avgaser genom att undersöka hamnpersonalens exponering samt att identifiera och sammanställa goda exempel på åtgärder som kan minska exponeringen.

Sammanfattning

Vid arbete i hamnar förekommer dieseldrivna fordon och hamnarbetare kan därför exponeras för dieselavgaser. Dieselavgaser innehåller olika komponenter som kan ha negativ påverkan på hälsan. Kartläggning har utförts i två hamnar under december 2019 och juni 2020. Totalt har 26 personburna kvävedioxidmätningar och sju personburna kolmonoxidmätningar utförts på stuveriarbete, terminalarbete och övrigt arbete. Mätresultaten visar att gränsvärdet för kvävedioxid och kolmonoxid underskrids med god marginal i samtliga mätningar, detta är en följd av att flera åtgärder har vidtagits i hamnarna. Exempel på åtgärder som hamnarna har vidtagit åtgärder för att minska exponeringen är att erbjuda landström för fartyg, fastställt rutiner för inköp och underhåll av fordon och maskiner, och skapat instruktioner för arbeten i slutna utrymmen, i magasin, i surrningsstationer samt intill fartyg och kranar. I samband med mätningarna intervjuades 18 hamnarbetare, varav drygt 20 procent uppgav att de upplevde besvär på grund av exponering för dieselavgaser under den aktuella mätdagen. Man kan inte utesluta att högre exponeringar kan förekomma. Identifierade riskfaktorer för ökad exponering kan vara bland annat typ och årsmodell av fordon och hur fordonets nyttjas. Om arbetet utförs utomhus eller inomhus. Ventilation. Vindriktning. Hamnarbetarens placering till avgasutsläppet. Om arbetet är fysiskt ansträngande, ökar andningsfrekvensen, vilket också ökar exponeringen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-12-16

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen