Experimentell utpovning av tekniker för avskiljning av flytslam (surfcleaner) i Henriksdals reningsverk

Olika flytande föroreningar påverkar hanteringen av det vatten de befinner sig i. I avloppsreningsverk är det framförallt flytslam som uppstår under olika processförhållanden som innebär problem i driften av de berörda processerna till exempel genom igensättningar och därmed reducerat kapacitet i olika reningssteg. Förutom drifttekniska problem och ökade kostnader för omhändertagandet medför ytföroreningarna även en arbetsmiljöbelastning då föroreningarna vanligtvis behöver tas om hand av driftpersonal i en icke-optimal miljö. Andra vattenrelaterade processer som t.ex. ytvattenreservoarer som används för dricksvattenproduktion och vattentorn för distribution kan också påverkas av ytföroreningar. Under 2013-2015 har Surfcleaner, en teknik utvecklat för framförallt oljesanering, testats och vidareutvecklats för att uppnå en resurseffektiv hantering av flytslamproblematiken. Det långsiktiga syftet är att minska driftstörningar, underhållsbehov, och samtidigt att skapa förutsättningar för att ta till vara slammet som en resurs. Stockholm Vatten AB och IVL Svenska Miljöinstitutet AB har tillsammans med miljöteknikföretaget Inovacor använt sig av både Henriksdal och Bromma reningsverk för att pröva, anpassa och utvärdera tekniken genom användning av befintliga modeller och en ny specifikt framtagen prototyp för flytslam. Tekniken baseras på en separation av slammet från vattenfasen och förutsättning finns därför att kunna tillföra det separerade slammet till den vanliga slambehandlingen (anaerob stabilisering) och därmed tillnyttogöra det som en resurs. Även om olika försvårande omständigheter som t.ex. flytslammets oförutsägbara uppkomst har försvårat testerna så har SurfCleanern, som tekniken kallas, visat sig vara effektiv i att ta upp och separera flytslam. Under projektets gång har även olika andra problem identifierats och alternativa lösningar förslagits och testats i mindre skala. Trots lovande resultat med SurfCleanern framstår en tillämpning i dagens processutformning inte som det mest resurseffektivaste alternativet. Istället föreslås ett annat tekniskt hjälpmedel för att förebygga driftproblem orsakat av flytslam.

Prenumerera på våra nyhetsbrev