Ett skepp kommer lastat. kemikalietransporter och miljörisker.

Kunskapen om mängder och exakt innehåll av sjötransporterade kemikalier är mycket dålig, ett faktum som i det närmaste omöjliggör en optimerad beredskapsplanering för kemikalieutsläpp både ur bekämpningsteknisk och miljömässig synpunkt. Kemikalietransporten finns endast samlat dokumenterad som import och export till svenska hamnar. Siffror för den nationella tranporten finns inte, inte heller de som gäller transporten mellan våra grannländer. Enligt import- och exportstatistiken 1983 uppgick kemikalietransporten till 3,75 miljoner ton. Med ovanstående reservationer kan man förmoda att transportmängderna i våra kustvatten kan uppgå till nära det dubbla. Utgående från utlandshandelsstatistiken för år 1983 har de sjötransporterade kemikalierna så långt möjligt identifierats samt klassifierats med avseende på sin miljöfarlighet. Denna klassificering samt de fraktade volymerna har tjänat som ingångsvärden till den risklista som tagits fram i arbetet. Beaktande även egenskaperna hos dessa riskkemikalier beskrivs ett antal 'riskscenarios' samt diskuteras beredskapen för och möjligheterna att bekämpa sådana kemikaliutsläpp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev