Energi-, resurs- och emissionanalys med livscykelanalysmetodik av ett bilåtervinningssystem

I dagens samhälle har bilarna stor betydelse både vad beträffar dess användning och påverkan på samhället. Bilarna har en avgörande inverkan på samhället under hela dess livstid d v s under tillverkningen, användningen och under den efterföljande skrotningsprocessen. Den föreliggande studien har fokuserats på det sista steget i en bils 'liv' d v s kvittblivnings- och återvinningsprocesserna. Studien har utförts som en delstudie där kvittblivnings- och återvinningssystemen av en bils hela livscykel har brutits ut. Studien är således inte en livscykelanalys i egentlig mening utan resultaten kommer att användas som en del av ett större system där bilens hela där bilens hela livscykel behandlas. Studien är en förstudie och behandlar främst ett tänkt framtida bilåtervinningssystem. Ett planerat framtida bilåtevinningssystem, där ECRIS utgör en del, har använts som modell för systemet. Systemet har brutits ned i mindre processdelar. Varje processdel har datasatts med energianvändning, resursanvändning och emissioner. En datamodell har därefter byggts upp där ingående matrial- och energikvantiteter kan matas in och systemet beräknar och presenterar resultaten i dels tabellform dels i grafisk form som diagram. Det är viktigt att understryka att analysen inte är en fullständig LCA utan beskriver ett delsystem av en bils hela livscykel. Grundläggande metodik för LCA har dock använts i studien. Vidare har EPS värderingsmetoder använts vid värderingen av de olika processtegen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev