Energi- och miljöoptimering av mindre förbränningsanläggningar för fasta bränslen.

I rapporten redovisas en litteraturstudie som behandlar hur verkningsgraden och emissionsparametrarna påverkas av hur förbränningsförloppet styrs på en fastbränsleeldad panna avsedd främst för biobränslen. Litteraturstudien är en del i ett långsiktigt projekt som skall behandla möjligheterna att optimera befintliga förbränningsprocesser för i första hand biobränslen. I rapporten behandlas hur rökgasemissionen av kväveoxider, svaveloxider, stoft och oförbränt påverkas av olika förbränningsparametrar såsom temperatur, luftöverskott, luftfördelning, last, bränsletillförsel m m. Dessutom behandlas vilka faktorer som påverkar pannverkningsgraden och vilka metoder det finns för att erhålla en optimal verkningsgrad.

Prenumerera på våra nyhetsbrev